logo

Kuidas Palgad.ee palgauuring toimib?

Palgad.ee palgauuringu metoodika


Palgad.ee on veebileht, kus on võimalik saada palgavõrdlus rohkem kui 600 ametipositsiooni kohta. Töökohaloend kajastab Eesti tööturgu ja seda uuendatakse pidevalt.

Palgauuringut hakati tegema 2007. aastal veebilehel Merces.sk. Uuringuandmete kogumise, töötlemise ja hindamise metoodika autor on äriühing Profesia, spol. s r.o. Samasugust palgaportaalide kaudu andmete kogumise meetodit kasutatakse ka Tšehhi Vabariigis (Platy.cz) ja Ungaris (Fizetesek.hu) ning veel 13 riigis ja ka rahvusvahelises portaalis Paylab.com.

Portaali sihtrühm on tööturul olevad inimesed, kes soovivad võrrelda oma palku, ja äriühingud, kes hoolivad oma töötajatele õiglase palga maksmisest.

1.Sisendandmed

Tööturul olevad inimesed saavad võrrelda oma palku teiste inimeste palkadega, kes töötavad samal ametikohal ja samas piirkonnas. Kõik, kes teatavad, et on töötanud valitud ametikohal vähemalt mõnda aega, saavad oma vastuse anda ja võrrelda enda palka võrdlusvalimi keskmiste näitajatega. Võrdlusvalimi moodustavad teised küsimustikule vastanud, kes töötavad samas piirkonnas samal ametikohal. Kui vastaja teatab, et ta pole valitud ametikohal töötanud, ei kuulu ta vastajate hulka.

Igalt vastanult saadud andmed kehtivad ühe aasta ja sisestatud teavet ei muudeta mingil viisil. Kõik palgauuringus olevad andmed on anonüümsed. Andmete kogumisel ja töötlemisel järgitakse isikuandmete töötlemist käsitlevat isikuandmete kaitse üldmäärust.

Eesti palgauuring kogub andmeid netopalga kohta ja töötajatel palutakse sisestada oma palk täiskoormusel töötamise korral. Seega ei sisalda uuring füüsilisest isikust ettevõtja ja teistsuguse koormusega töötavate isikute boonuseid.

2.Väljundandmed

Enne tegelike arvutuste tegemist andmevalimit n-ö puhastatakse. Kõigepealt sõelutakse välja ekstreemsed väärtused, nagu palk 100 eurot kuus või 10 miljonit eurot kuus. Järgmiseks puhastatakse andmebaas küsimustiku korduvatest vastustest ja tuvastatakse äärmused. Ekstreemsed näitajad määratakse eri ametikohtade puhul eraldi, pidades silmas piirkonda (pealinna ümbrus, pealinnast kaugemal). Ekstreemsete näitajate tuvastamise meetod (andmete eemaldamine) põhineb teoreetilise töökohapõhise palgajaotuse hinnangulistel parameetritel vastavalt piirkonnale.

Küsimustike palgaandmed, mis on läbinud puhastusprotsessi, sisestatakse regressiivse mudeli andmekogusse.

3. Regressiivne mudel

Palgauuringus arvutatakse kogu- ja põhipalk kvantitatiivse regressiooni meetodil. Seejuures võetakse arvesse töökohtade, piirkondade, ettevõtete suuruse, hariduse, kogemuse ja vanuse seoseid. See tõestatud meetod võimaldab hinnata palga suurust, isegi kui soovitud valimis on vähe vastajaid.

Regressiivse mudeliga arvutatakse töökoha taseme palgaväärtused, kui andmekogus on vähemalt kümme asjakohast vastajat. Vaikimisi võetakse arvesse vastajate arv töökoha kohta viimase 12 kuu jooksul, aga kui see arv on väiksem, siis arvestatakse viimase 24 kuu või vajaduse korral 36 kuu andmeid.

Regressiivse mudeli tulemuste puhul eristatakse järgmisi ettevõtte suurusi:


 • väike (kuni 50 töötajat);
 • keskmine (51-249 töötajat);
 • suur (alates 250 töötajast).


Haridustaseme puhul eristatakse järgmisi tasemeid:


 • lõpetamata keskharidus, mis hõlmab ka lõpetatud põhiharidust või kutseharidust;
 • keskharidus, mis hõlmab ka rakendusliku kõrgharidusega töötajaid;
 • kõrgharidus, mis hõlmab kõiki kõrgharidustasemeid.


Regressiivsel mudelil on kolm töökogemuse taset:


 • juunior (töökogemust kuni 2 aastat);
 • keskmine (töökogemust 3-5 aastat);
 • seenior (töökogemust üle 6 aasta).


4. Millistel juhtudel pole võimalik tulemusi esitada?

Regressiivse mudeli kasutusest hoolimata võib juhtuda, et teatud ametikoha palgateavet ei ole võimalik esitada. See juhtub olukorras, kui on liiga vähe vastajaid, mistõttu peab regressiivne mudel palgahinnangut ebausaldusväärseks.

Kui võrrelda palka sellistel juhtudel, pakutakse kasutajale dokumenti, milles talle antakse nõu ja vihjeid, kuidas palgaläbirääkimistel käituda. Kasutaja saab paluda palgavõrdluse automaatset saatmist, kui palka on võimalik hinnata. Ta peab ainult sisestama oma e-posti aadressi, millele saadame lingi palgavõrdluse kohta.

5.Inimestele mõeldud väljundid

Uuringu Palgad.ee põhiteave on töökoha riiklik keskmine palk. Pärast palgavõrdlust käsitleva küsimustiku täitmist saab kasutaja tasuta palgavõrdluse, olgu see siis oodatud või tegelik. Väljund kuvatakse otse veebisaidil.

Igal külastajal on võimalik raha eest osta ka väljundi laiendatud variant, n-ö standardaruanne, kus on toodud üksikasjalikum palgavõrdlus mediaani ja kvartiilide põhjal. Lisaks annab see väljund palkadest ülevaate töökogemuse ja hariduse põhjal ning näitab mitterahaliste hüvede suhtelist pakkumist kindlal töökohal ja vastavas piirkonnas. Mitterahalisi hüvesid käsitlev teave kuvatakse juhul, kui valimis on vähemalt 10 vastajat viimase 12 kuu jooksul.

Tasuline versioon hõlmab ka nõuandeid ja vihjeid, kuidas pidada palgaläbirääkimisi, valmistuda SWOT-analüüsiks jms. Kogu standardaruanne sisaldab üle 20 lehekülje ja sobib neile, kes valmistuvad töövestluseks või juhatajaga kohtumiseks, kus peetakse ka palgaläbirääkimisi.

Kasutajad saavad osta tasulise aruande pangalingi (Swedbank, SEB jms) või PayPali (haldab ka krediitkaardimakseid) kaudu.

Tasuline isiklik palgaanalüüs saadetakse e-posti aadressile, mille külastaja tellimisel andis.

6.Äriühingutele mõeldud väljundid

Ärikliendid tellivad tavaliselt professionaalse aruande, mille saab osta veebis pärast vajaliku põhiteabe esitamist. Professionaalne aruanne võtab arvesse nii ametikohta ja piirkonda kui ka töökogemuse ja ettevõtte suuruse nõudeid. Professionaalses aruandes antakse valitud ametikoha tasustamise põhiülevaade, aga erinevalt standardaruandest võetakse arvesse ka teisi valitud parameetreid. Väljundid näitavad põhi- ja kogupalka ning lisaks keskmisele väärtusele on võimalik näha palgajaotust peamiste protsentiilide alusel:

1. detsiil - 10% töötajatest teenib vähem kui antud väärtus;
1. kvartiil - 25% töötajatest teenib vähem kui antud väärtus;
mediaan - pooled töötajatest teenivad vähem/rohkem kui antud väärtus;
3. kvartiil - 25% töötajatest teenib rohkem kui antud väärtus;
9. detsiil - 10% töötajatest teenib rohkem kui antud väärtus.

Olukorda tööturul saab näidata ka tabelis, kus vastajad on jaotatud palgajärkudesse. See tabel näitab, kui suur protsent valimi töötajatest on ühes kümnest palgajärgust.

Professionaalne aruanne sisaldab ka kogupalga peamisi protsentiile järgmiste näitajate alusel:


 • töökogemus;
 • haridus;
 • piirkond;
 • ettevõtte suurus;
 • vanus.


Sellisel juhul arvestatakse alati teist sisestatud kriteeriumi.

Kogu eelnimetatud teave on toodud professionaalses aruandes regressiivse mudeli kasutamise tulemusena. Vastajate andmetel põhineva tavastatistika alusel saame arvutada mitterahalisi hüvesid kasutavate vastajate osakaalu. Seda saab näidata, kui valimis on vähemalt kümme vastajat.

Sama moodi saab hinnata, milline osa vastajatest saab vastava palgakomponendi - muutuvtasu komponendi, 13. palga, iga-aastase preemia - ja kui suur on nende palgakomponentide keskmine summa. Neid väärtuseid saab näidata, kui vähemalt viis vastajat on valimis, milles on võetud arvesse valitud ametikohta, piirkonda, töökogemust, haridust ja ettevõtte suurust.

Professionaalse aruande saab osta veebilehel pangalingi (Swedbank, SEB jms) või PayPali (haldab ka krediitkaardimakseid) kaudu. Sellisel juhul saadetakse automaatselt koos aruandega PDF-vormingus väljund tellimuses esitatud e-posti aadressile. Kui klient palub aruande ostule arvet, võib kogu aruande eksportimise ja arve saatmise protsess võtta kuni kaks tööpäeva.

7. Veebivahendid ettevõtetele

Äriklientidel on võimalik osta ka eri teenusepakette nimega Paylab. Ettemakstud ametikohtade arvu ja vahendiga tehtavale tööle kuluva aja alusel eristatakse järgmisi variante:


 • PayLab 1 - ühe ametikoha palgauuring üheks kuuks;
 • PayLab 5 - viie ametikoha palgauuring üheks kuuks;
 • PayLab Multi - Palgad.ee andmebaasi piiramata kasutus üheks kuuks;
 • PayLab Multi year - Palgad.ee andmebaasi piiramata kasutus üheks aastaks.


Kui klient ostab ühe neist teenustest, saab ta juurdepääsu veebivahendile, kus ta saab vaadata palgaandmeid kahe järgmise mooduli abil:

a) palgavõrdlus;
b) palgatuvastus.

Mõlema mooduli väljundid on samad, mis professionaalsel aruandel. Ent palkade võrdlemisel soovitab süsteem, kuidas muuta eri töötajate palku.

Väljundid saab salvestada edaspidiseks kasutamiseks või eksportida PDF- või XLS-vormingus failideks.

Veebivahendile juurdepääsu ostmiseks kirjutage palun e-posti aadressile [email protected].

8. Kohandatud analüüs ettevõtetele

Palgauuring Palgad.ee võimaldab eksportida andmeid eri kriteeriumite alusel, mida kasutatakse sageli meedias kasutamise otstarbel. Kogutud andmed ja süsteemi paindlikkus võimaldavad koostada ettevõtetele eri mittestandardseid analüüse, mis on koostatud kindlale ettevõttele. Sellise analüüsi kohta teabe saamiseks kirjutage palun e-posti aadressile [email protected].

Tihedat liiklust Palgad.ee veebilehel ja meie andmete kogumise meetodeid kasutatakse ka eri valdkondades turu-uuringute analüüsimiseks, võimaldades võtta eesmärgiks kindlad sihtrühmad. Tööandjad saavad vaadata oma ettevõtet teiste inimeste silmade läbi, saades seega lühikese aja jooksul väärtuslikku teavet strateegiliste otsuste tegemiseks. Lisateabe saamiseks külastage palgaportaali Paylab.Palju teenid sina võrreldes teistega?

Hankige tasuta isikupärastatud palgavõrdlus.

Võrdle oma palka