logo

Privaatsuspoliitika – www.palgad.ee

 1. Sissejuhatus
 2. Mõisted
 3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja turvalisus
 4. Isikuandmete töötlemine veebisaidi teenuste osutamisel
 5. Andmesubjektide õigused


1. Sissejuhatus

CV-Online Estonia OÜ on organisatsioon, kellel on pikk traditsioon teenuste osutamisel tööturul tegutsevatele üksustele. CV-Online Estonia OÜ strateegiline eesmärk on tagada finants- ja majanduslik stabiilsus, teenused kvaliteedi parandamiseks, arendada häid suhteid oma partneritega ning parandada ettevõtte mainet.

Nende eesmärkide rakendamine sõltub juhtimiskvaliteedi pidevast paranemisest ning nende teenuste kvaliteedist ja tõhususest, mis kasutavad uusimaid infotehnoloogiaga toetatud teenuseid. Mõistame, et isikuandmete turvalisus ja kaitse on infotehnoloogia kasutamise lahutamatu osa.

 CV-Online Estonia OÜ julgeolekupoliitika sätestab infosüsteemi, üksikisikute ja vara kaitseks vajalike ja majanduslikult asjakohaste meetmete kasutuselevõtu ning kasutatavate tehnoloogiate süsteemi turbemehhanismide rakendamise.

CV-Online Eesti OÜ juhatus vastutab nõuetekohase riskihindamise ja selle tõhusa juhtimise eest seoses organisatsiooni nõuetekohaseks toimimiseks vajalike varade kaitsega. Selliste riskide haldamise peaeesmärk on turvaintsidentide vältimine, juhtimine ja neist taastumine.

Selleks et kaitsta siseturvalisuse alla kuuluvaid olulisi varasid, oleme koostöös ekspertidega rakendanud turvameetmeid, mis on kohandatud organisatsiooni uusimate teadmiste ja vajadustega. Nende loomisel rakendasime tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mille eesmärk on

 • tagada juhtimissüsteemide kättesaadavus, terviklikkus ja usaldusväärsus tänu nüüdisaegsele infotehnoloogiale;
 • kaitsta tundlikke äri- ja isikuandmeid kaotamise, kahjustumise, varguste, muutmise või hävitamise eest ning säilitada töödeldud andmete konfidentsiaalsus;
 • tuvastada võimalikke probleeme ja häirete allikaid ning neid ära hoida.

Seega on CV-Online Eesti OÜ võtnud vastu asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete töötlemisel nõuetekohane turvalisuse tase (sh DPIA toimik), ning on välja töötanud turvalisuse projekti, mida uuendatakse regulaarselt ja milles määratletakse nende turvameetmete ulatus ja meetodid, mis on vajalikud ettevõtte infosüsteemi mõjutavate ohtude ja riskide kõrvaldamiseks ja minimeerimiseks.

CV-Online Estonia OÜ töötleb andmesubjektide isikuandmeid eranditult kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (mis käsitleb isikuandmete kaitset) kehtetuks tunnistamise kohta. Profesia, spol. s r.o. on isikuandmete käitleja, kes tegutseb samas kontsernis nagu CV-Online Estonia OÜ (mõlemad kuuluvad Alma Career Oy-le).

CV-Online Estonia OÜ on väljastanud selle dokumendi, mis sisaldab isikuandmete töötlemise põhireegleid teenuste osutamisel veebisaidi www.palgad.ee kaudu (edaspidi „veebileht") . CV-Online Estonia OÜ jätab endale õiguse seda dokumenti muuta ja täiendada, teavitades sellest viivitamata oma äripartnereid, avaldades muudatused veebisaidil ja täpsustades kuupäeva, millest alates sellised muudatused jõustuvad. Kõik õigused, mis ei ole otseselt sätestatud käesolevas dokumendis, kehtivad CV-Online Estonia OÜ ja kehtivate Eesti õigusnormide üldtingimuste kohaselt.

Käesolev dokument on kooskõlas järgmise õigusaktiga:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ (mis käsitleb isikuandmete kaitset) kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „määrus").

Privaatsuspoliitika on alati kättesaadav aadressil www.palgad.ee.


2. Mõisted

Isikuandmed - mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (edaspidi „andmesubjekt"). Identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige viitega identifikaatorile, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebi identifikaator või viide ühele või mitmele füüsilisele ja/või füsioloogilisele elemendile, mis on omane selle füüsilise isiku geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile.

Andmesubjekt - isik, kelle kohta need isiklikud andmed käivad.

Käitleja - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu üksus, mis üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on sätestatud Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguses, võib käitleja või ettevõtja määramise erikriteeriumid kindlaks määrata liidu õigusaktide või liikmesriigi seadustega.

Klient - füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab veebisaidil pakutavaid teenuseid või kavatseb neid kasutada.

Milliseid isikuandmeid palume teilt ja miks me neid töötleme?

Et teie tellimust korralikult käsitseda ja pakkuda häid teenuseid, peame teadma andmesubjekti e-posti aadressi, kuna meie teenuseid osutatakse elektroonilise side kaudu.


3. Isikuandmete töötlemise ja turvalisuse põhimõtted

Isikuandmed peavad olema

 • töödeldud õigesti ja läbipaistvalt seoses andmesubjektiga (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte);
 • saadud konkreetsetel, selgetel ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei tohi edasi töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega kokkusobimatu (eesmärgi piirang);
 • kogutud mõistlikus, asjakohases ja piiratud ulatuses, mis on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid töödeldakse (andmete minimeerimine);
 • korrektsed ja vajaduse korral ajakohastatud; tuleb võtta kõik vajalikud meetmed tagamaks, et kustutatakse, parandatakse või hävitatakse viivitamata isikuandmeid, mis on valed selle eesmärgi jaoks, milleks neid töödeldakse (õigsus);
 • salvestatud kujul, mis võimaldab andmesubjektide identifitseerimist seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgil (ladustamise minimeerimine);
 • töödeldud viisil, mis tagab asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmete abil isikuandmete mõistliku kaitse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

Käitleja vastutab eespool toodud põhimõtete järgimise eest ja peab suutma tõendada nendele vastavust (vastutus).

Isikuandmete töötlemine on seaduslik üksnes juhul, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • andmesubjekt on nõustunud oma isikuandmete töötlemisega ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks;
 • töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osapool on andmesubjekt, või selleks, et rakendada andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmeid;
 • töötlemine on vajalik käitleja seadusliku kohustuse täitmiseks;
 • töötlemine on vajalik andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks;
 • töötlemine on vajalik avaliku huvi või avaliku võimu teostamiseks volitatud asutuse ülesannete täitmiseks;
 • töötlemine on vajalik käitleja või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on ülimuslikud andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabaduste puhul, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps.

Käitleja on eelkõige kohustatud

 • enne isikuandmete töötlemise alustamist määratlema isikuandmete töötlemise eesmärgi, mis peab olema üheselt mõistetav, selge ja konkreetselt määratletud ning olema kooskõlas Eesti seadustega ning Eesti Vabariigi suhtes siduvate rahvusvaheliste õigusaktide ja lepingutega;
 • kindlaks määrama isikuandmete töötlemise tingimused, et mitte piirata seaduses sätestatud andmesubjekti õigust saada isikuandmeid eranditult selleks määratud või täpsustatud eesmärgil; on vastuvõetamatu saada isikuandmeid teisel töötlemise eesmärgil või muu tegevuse ettekäändel;
 • tagama, et töödeldakse ainult selliseid isikuandmeid, mille ulatus ja sisu vastab isikuandmete töötlemise eesmärgile ja on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks;
 • tagama, et isikuandmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult viisil, mis vastab eesmärgile, milleks neid koguti; eri eesmärkidel kogutud isikuandmete ühendamine on lubamatu;
 • tagama, et kogutud isikuandmeid töödeldakse viisil, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult aja jooksul, mis on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks;
 • hävitama või muutma anonüümseks isikuandmed, mille töötlemise eesmärk on kaotanud kehtivuse; kui töötlemise eesmärk enam ei kehti, võib isikuandmeid töödelda (vajalikul määral) üksnes ajalooliste uuringute, teadusuuringute ja arendustegevuse jaoks või statistilistel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemisel eelmises lauses sätestatud eesmärkidel on käitleja kohustatud neid andmeid märkima ja anonüümseks muutma.


4. Isikuandmete töötlemine veebisaidi teenuste osutamisel

Veebisaidi külastajad saavad hõlpsalt võrrelda oma palka või tellida palga analüüsi, võttes arvesse töökohta ja piirkonda, kasutades lühikest veebipõhist vormi.

Veebisaidi külastajad võivad veebipõhise palga võrdlemise vormi täitmisel oma e-posti aadressi sisestada. Kuna asjaomase määruse ja seaduse alusel võib e-posti aadressi pidada isikuandmeteks, on oluline, et andmesubjekt annaks enne e-posti saatmist isikuandmete töötlemiseks nõusoleku.

Andmesubjekti e-posti aadressi kasutatakse käitleja poolt töödeldud palga võrdluse kvartalipõhiseks edastamiseks. Nõusoleku võib igal ajal kehtetuks tunnistada, vastasel juhul kaotab see kehtivuse ühe aasta möödumisel selle väljaandmisest, misjärel e-posti aadressi andmed kustutatakse. Palun saatke taotlus oma nõusoleku tühistamiseks e-posti aadressile [email protected] või meie registreeritud aadressile: CV-Online Estonia OÜ, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, Harjumaa, Eesti.

Milliseid isikuandmeid me teilt palume ja kuidas neid töötleme?

Et teie tellimust korrektselt käsitseda ja pakkuda häid teenuseid, peame teadma andmesubjekti e-posti aadressi, kuna edastame teenuseid elektroonilise side kaudu.

Kasutaja võib anda ka isikliku nõusoleku isikuandmete kasutamiseks kauemaks kui üheks aastaks. Tegelikkuses kasutatakse neid andmeid, et statistiliselt jälgida e-posti aadressi edastanud isiku palgaarengut, mida ei edastata mitte kellelegi peale kasutaja. Sellisel juhul nõustute oma isikuandmete töötlemisega ajavahemikuks, mis ei ole sõnaselgelt piiratud. Võite oma nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks sama meilisõnumit, mille me teile saadame ja mis sisaldab teavet teie palga kohta.

Küpsised

Küpsised on väikesed andmefailid, mis on saidi kasutamisel seadmesse (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon jne) alla laaditud. Käitleja kasutab küpsiseid veebilehe tõhususe hindamiseks. Küpsised ei sisalda üldjuhul teavet, mis on mõeldud üksikisikute tuvastamiseks, vaid neid kasutatakse konkreetse seadme veebilehitseja tuvastamiseks. Küpsised võivad olla ajutised või jääda seadmesse püsivalt ka pärast veebilehitseja sulgemist küpsises määratud aja jooksul. Neid alalisi küpsiseid saab kontrollida iga kord, kui veebisaiti külastatakse. Veebisaidi kaudu kogume järgmist teavet: veebilehitseja tüüp, veebiaadress, kust veebisaiti külastati, seadme operatsioonisüsteem ja seadme IP-aadress. Asjakohasemate reklaamide näitamiseks on mõned küpsised loodud kolmanda osapoole reklaamisüsteemis, näiteks Google Adsense'is. Seda saab Google'i kontol välja lülitada. Arvuti saab seadistada nii, et see keelab küpsiseid, ehkki sellisel juhul mõned lehe funktsioonid ei tööta.

5. Andmesubjektide õigused

 Käitleja võtab asjakohaseid meetmeid, et anda andmesubjektile kogu teave, millele on viidatud määruse artiklites 13 ja 14, ning edastada kogu teabevahetus, millele on viidatud määruse artiklites 15-22, ja teave andmete töötlemise kohta, millele on viidatud määruse artiklis 34. Teave tuleb edastada lühidalt, läbipaistvalt, arusaadavas ja hõlpsasti kättesaadavas vormis ning see peab olema selgelt ja lihtsalt sõnastatud, eriti just lastele mõeldud teabe puhul. Teave esitatakse kirjalikult või muul viisil, sealhulgas vajaduse korral elektroonilisel teel. Andmesubjekti taotluse korral võib teavet esitada suuliselt, tingimusel et andmesubjekti isikuandmeid on muul viisil tõestatud.

Andmesubjektil on õigus saada käitlejalt kinnitust, kas teda puudutavaid isikuandmeid on töödeldud, ja kui see on nii, siis on tal õigus tutvuda nende isikuandmete ja järgmise teabega:

 • töötlemise eesmärgid;
 • asjaomaste isikuandmete kategooriad;
 • isikuandmete saajad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on esitatud või kavatsetakse edastada eelkõige kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides;
 • võimaluse korral isikuandmete eeldatav säilitamise aeg või, kui see ei ole võimalik, selle kindlaksmääramise kriteeriumid;
 • õigus nõuda käitlejalt andmesubjektiga seotud isikuandmete parandamist või nende töötlemise kustutamist või piiramist või sellise töötlemise vaidlustamist;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
 • kui isikuandmeid ei ole andmesubjektilt saadud, siis kättesaadav teave nende allika kohta;
 • automatiseeritud otsuste tegemise olemasolu, sealhulgas profiilide koostamine.

Andmesubjektil on õigus nõuda käitlejalt põhjendamatu viivituseta temaga seotud ebaõigete isikuandmete parandamist. Andmetalituse töötlemise eesmärgil on andmesubjektil õigus täiendada mittetäielikke isikuandmeid, sealhulgas täiendava avalduse esitamise kaudu.

Andmesubjektil on õigus taotleda, et CV-Online Estonia OÜ kustutab tema isikuandmed. Kõik nõusolekud, mis on antud seoses isikuandmete töötlemisega, mis edastati Profesia OÜ-le, on tühistatavad. Palun saatke oma avaldus e-posti aadressile [email protected].

Järelevalveasutus on Eesti Vabariigi andmekaitseinspektsioon. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Küsimuste korral pöörduge isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku poole: Vesse Vesiaid, CV-Online Estonia OÜ, e-post: [email protected].

Eestis 24. mail 2018         Agu Vahur, CV-Online Estonia OÜ tegevjuht
Palju teenid sina võrreldes teistega?

Hankige tasuta isikupärastatud palgavõrdlus.

Võrdle oma palka