logo

Üldtingimused


Profesia, spol. s r.o. veebilehel www.palgad.ee palgaanalüüsi pakkumise üldtingimused

Üldsätted


 1. Profesia, spol. s r. o. , mille registreeritud asukoht on Pribinova 19, 811 09 Bratislava , registrikood 35800861 (edaspidi: operaator), on veebisaidi www.palgad.ee (edaspidi: veebisait) operaator ja veebisaidi vahendusel veebipõhiste palgaanalüüside (edaspidi: palgaanalüüs) pakkuja.
 2. Operaator kehtestab järgmised üldtingimused (edaspidi: ÜT), mis reguleerivad operaatori ja tellija õigusi ning kohustusi palgaanalüüsi pakkumisel ja kasutamisel. ÜT on operaatori ja tellija vahel sõlmitud lepingu lahutamatu osa. Lepingusuhe operaatori ja tellija vahel tekib hetkest, kui operaator kinnitab palgaanalüüsi tellimuse.
 3. Palgaanalüüsi (ja selle väljundi) ainuke eesmärk on anda tellijale teavet seoses tema tegevusega ja see on mõeldud üksnes tellija isiklikuks kasutamiseks. Tellijal ei ole õigust palgaanalüüsi põhjal saadud teavet edastada kolmandatele isikutele ei tasu eest ega tasuta, kasutada seda muul eesmärgil ega võimaldada kolmandal isikul kasutada seda muul eesmärgil. Tellija ei tohi avaldada palgaanalüüsi väljundit tema veebisaitidel ega väljaannetes ega kopeerida ega taasesitada palgaanalüüsi väljundit muul viisil, eriti tellija toodete ja teenuste turustamiseks, ilma operaatori eelneva kirjaliku nõusolekuta. Operaatoril on õigus eelmises punktis nimetatud nõusolekut mitte anda, eelkõige juhul, kui see võib operaatori mõistliku hinnangu kohaselt kahjustada tema mainet.Veebisaidil palgaanalüüsi pakkumise tingimused füüsilistele isikutele, kes ei tegele ettevõtlusega


 1. Palgaanalüüsi tellimiseks konkreetse töökoha ja piirkonna kohta piisab veebisaidi külastajatel lühikese veebivormi täitmisest.
 2. Enne tellimuse kinnitamist peab veebisaidi külastaja sisestama oma e-posti aadressi. Veebisaidi külastaja kinnitab tellimuse, vajutades nupule „Telli".
 3. Operaator ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb palgaanalüüsi väljundi kasutamisest. Operaator teeb pingutusi tagamaks, et palgaanalüüsi väljund on koostatud usaldusväärsete, õigete ja representatiivsete andmete alusel. Siiski ei garanteeri see palgaanalüüsi absoluutset täpsust ega täielikkust. Palgaanalüüs on oma olemuselt puhtalt statistiline.


Üldsätted


 1. Operaator ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb palgaanalüüsi väljundi kasutamisest. Operaator teeb pingutusi tagamaks, et palgaanalüüsi väljund on koostatud usaldusväärsete, õigete ja representatiivsete andmete alusel. Siiski ei garanteeri see palgaanalüüsi absoluutset täpsust ega täielikkust. Palgaanalüüs on oma olemuselt puhtalt statistiline.
 2. Operaatoril ei lasu mingit vastutust olukorras, kus kolmandad isikud väärkasutavad kasutajanime ja salasõna, ega sellisest väärkasutusest tuleneva kahju ega kolmandate isikute nõuete eest.
 3. Tellija kinnitab, et palgaanalüüs (või selle väljund) on loodud teos ja seda kaitsevad autoriõiguse seadus või välismaal kehtivad sellega võrreldavad seadused. Operaatoril on kehtiv litsents või muud asjaomastelt pooltelt (autorid või nende omandiõigusi teostavad isikud) saadud nõusolekud selliseid loodud teoseid kasutada või operaator on otseselt pool, kellele on antud volitus teostada autori omandiõigusi kooskõlas autoriõiguse seadusega, st anda nõusolekut selliste teoste edasiseks kasutamiseks. Tellija kinnitab, et palgaanalüüsi väljundisse võib kuuluda operaatori või muu isiku loodud andmebaas, millele kohaldatakse autoriõigust ja mida kaitseb autoriõiguse seadus.
 4. Palgaanalüüsi tellija annab loa kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid operaatori ja selle äripartnerite kaupade või teenuste otseturundamiseks.
 5. Operaatoril on õigus ÜT muuta ja täiendada, tingimusel et ta teavitab sellest tellijat viivitamata, avaldades muudatused oma veebisaidil ja märkides muudatuste jõustumise kuupäeva. Uute ÜT jõustumisega kaotavad senised ÜT kehtivuse.
 6. Kõigile suhetele, mida lepingus ja/või ÜT-s ei käsitleta, kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
 7. Kui lepingu ja ÜT sätted on vastuolus, loetakse õigeks lepingu sätted. ÜT või selle osade kohaldatavust saab välistada üksnes lepingupoolte kirjaliku kokkuleppega.ÜT jõustusid 29.10.2020.Palju teenid sina võrreldes teistega?

Hankige tasuta isikupärastatud palgavõrdlus.

Võrdle oma palka